OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY menny.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU menny.cz

 

I. ÚVOD

 

Společnost United Fashion Trade Ltd., se sídlem: Office Q, 35a Astbury Road, SE15 2NL London, United Kingdom, zapsaná do obchodního rejstříku u Oblastního soudu v Londýně, (dále jen „PRODEJCE“), nabízí ke koupi oděvní zboží včetně doplňků a příslušenství prostřednictvím webových stránek menny.cz (dále jen „OBCHOD“ nebo „WEBOVÉ STRÁNKY“).

Těmito obchodními podmínkami (dále jen „OBCHODNÍ PODMÍNKY“) se řídí nákup a prodej zboží prostřednictvím Obchodu, určují se pravidla registrace a užívání uživatelských účtů.

Obchodní podmínky jsou přístupné na Webových stránkách, kde si zákazník (dále jen „KUPUJÍCÍ“) může zobrazit a stáhnout jejich aktuální verzi.

Informace o jednotlivém zboží na Webových stránkách, zejména o vlastnostech (barva, materiál, určení využití apod.) a ceně, jsou součástí nabídky k uzavření Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek.

 

II. PRAVIDLA NÁKUPU

 

Prodávající uzavírá smlouvy s Kupujícími prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícími na (i) Webových stránkách, (ii) e- mailem na adrese info@menny.cz anebo (iii) telefonicky na čísle +420 777 050 744 (dále jen „SMLOUVA“) a umožňuje zřízení uživatelského účtu pro snadnější nákup.

Kupující je povinen uvádět při nákupu zboží a registraci uživatelského účtu pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje. Registrovaný uživatel je povinen o změně těchto údajů Prodávajícího bezodkladně informovat.

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce, bude zpracovávat v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze Smlouvy a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků Webových stránek, s výjimkou případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon, rozhodnutí příslušného orgánu státní správy anebo mu KUPUJÍCÍ UDĚLÍ SOUHLAS k zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů). Kupující má rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení.

Kupující se zavazuje:

(i)využívat služeb Obchodu způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje jeho řádný chod, neomezuje ostatní zákazníky a neztěžuje správu Webových stránek

 

(ii) neposílat na emaily Obchodu a neumísťovat na Webových stránkách nevyžádaná obchodní sdělení a obsah zakázaný právními předpisy.

 

 

III. OBJEDNÁVKA

 

Prodávající přijímá objednávky prováděné prostřednictvím Webových stránek a e-mailu nepřetržitě. Objednávky prováděné telefonicky jsou přijímány v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Zpracování objednávek provedených mimo pracovní dny provádí Prodávající během prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla objednávka provedena.

Předmětem objednávky je zboží vybrané Kupujícím z dostupné nabídky Obchodu. Zákazník může provést objednávku bez registrace vlastního uživatelského účtu (tzv. nákup bez registrace).

Prodej v Obchodě Prodávájícího je realizován výhradně pro fyzické osoby. (nikoliv pro OSVČ či firmy)

Při nákupu prostřednictvím Webových stránek Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole „Přidat do košíku“ u jednotlivých položek zboží. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole „Košík“, se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole „Přejít do pokladny“. Po kliknutí následuje proces objednávky ve 3 krocích (dále jen „OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ“). (i) V 1. kroku Kupující vyplní kontaktní a fakturační údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy a vystavení faktury. Kupující je srozuměn s tím, že označením políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, jež je součástí 1. kroku objednávky, potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami podrobně seznámil s dostatečným časovým předstihem před provedením objednávky, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním obchodních podmínek, příslušnou objednávku nelze uskutečnit. (ii) Ve 2. kroku objednávky zvolí Kupující způsob platby a doručení. (iii) Ve 3. kroku objednávky se zobrazí rekapitulace objednávky zahrnující seznam objednaného zboží, celkovou cenu, kontaktní a fakturační údaje a způsob dopravy a platby. Kliknutím na pole „Závazně objednat“ je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.

Do okamžiku kliknutí na pole „Závazně objednat“ nebo „Pokračovat“ (po vybrání platby formou subjektu zprostředkovávajícího platební transakce – dále jen „COMGATE“), má Kupující možnost měnit předmět objednávky co do jednotlivých položek zboží a upravovat své kontaktní a fakturační údaje, způsob platby a dopravy. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem rekapitulaci objednávky obsahující číslo objednávky, seznam objednaného zboží, celkovou cenu objednaného zboží, zvolený způsob dodání a platby, termín dodání zboží a kontaktní údaje Kupujícího.

Pokud Kupující objednává zboží prostřednictvím telefonu, sdělí Prodávajícímu veškeré údaje nezbytné pro realizaci objednávky. Je-li dohodnut předmět a podmínky koupě, Prodávající pošle Kupujícímu Rekapitulaci objednávky na e-mail Kupujícího. Tato zpráva představuje potvrzení o uzavření Smlouvy. Náklady na komunikaci při objednávce telefonem nese Kupující podle tarifu svého telefonního operátora. Před provedením telefonické objednávky je Kupující dotazován, zda-li se v dostatečném

časovém předstihu seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a je upozorněn na skutečnost, že je telefonní rozhovor nahráván. Skutečnost, že se Kupující seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího, musí potvrdit emailem nebo poštou.

Prodávající není povinen zpracovat objednávku v případě, že: (i) Kupující uvedl nesprávné či neúplné údaje nebo tyto údaje nedoplnil do 5ti dnů po té, kdy byl Prodávajícím vyzván k nápravě, (ii) transakci v systému elektronických plateb COMGATE se nepodařilo autorizovat. (iii)Zákazník obdrží upozornění k dokončení platby po 3 dnech. Po uplynutí následujících 2 dní dochází ke anulování objednávky.

 

 

 

V případě, že se zboží v mezidobí do zpracování objednávky (odeslání zboží Kupujícímu) stane nedostupným, má Prodávající možnost od Smlouvy odstoupit (objednávku zrušit/stornovat bez udání důvodu. O zrušení objednávky Kupujícího bezodkladně uvědomí emailem.

Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu Obchodu, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.

 

 

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Termín odeslání zboží, uvedený v Rekapitulaci objednávky představuje předpokládaný termín pro odeslání zboží Prodávajícím – nejdéle do 2 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit a informuje Kupujícího o této změně v původní lhůtě pro doručení zboží.

Zboží je dodáváno na adresu Kupujícího na území České republiky prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „KURÝRNÍ SLUŽBA“). Pokud Kupující provede objednávku do 15:00 v pracovní den, Prodávající odešle objednané zboží ve lhůtě do 24 hodin od obdržení objednávky (anebo od připsání platby na bankovní účet Prodávajícího účet při úhradě přes „COMGATE“, byl-li takový způsob platby Kupujícím zvolen. Při tomto způsobu platby pak může Prodávající odložit odeslání zboží až do chvíle připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

Všechny zásilky zboží doručované podle těchto Obchodních podmínek jsou pojištěny dle zvoleného způsobu zaslání. Doporučené zásilky a doporučené balíčky, jsou pojištěny pouze do hodnoty 750,- Kč. Ostatní typ zásilek je pojišěn na plnou hodnotu ceny zakoupeného předmětu.

Kupující hradí cenu za doručení - poštovné, cenu uvedenou v Rekapitulaci objednávky. K doručovanému zboží je vždy přiložena faktura a formulář pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).

Prodávající archivuje informace o uzavřených Smlouvách po dobu 3 let. Kupující je oprávněn si tyto informace u Prodávajícího vyžádat prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen tyto Kupujícímu poskytnout ve lhůtě do 14ti dnů od obdržení požadavku.

 

 

V. CENY A ZPŮSOBY PLATBY

 

1. Ceny výrobků jsou uváděny v českých korunách a eurech včetně veškerých souvisejících daní a poplatků.

 

2. Kupující volí mezi následujícími způsoby plateb:

 

(i) v hotovosti přepravní službě v místě doručení (na dobírku),

 

(ii) platební kartou či online bankovním převodem prostřednictvím zabezpečené platební brány

 

(iii) bankovním převodem na český bankovní účet. V případě, že Prodávající neobdrží platbu na účet ve lhůtě stanovené v bodě III. 7. od přijetí objednávky, dochází automaticky ke stornování objednávky. Ke zpracování objednávky Kupujícího dochází ihned po připsání kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího.

 

 

 

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v Obchodě, zavádět nové zboží k prodeji, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akce měnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva Kupujícího pramenící z odeslané objednávky či uzavřené Smlouvy.

 

VI. ZÁRUKA, REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Zboží nabízené v Obchodě je zaručeně nové, není-li u jednotlivé položky uvedeno jinak.

Každá věc zakoupená v Obchodě může být reklamována v zákonem určené lhůtě 2 let. Reklamované zboží zašle Kupující společně s písemným popisem vady nebo reklamačním formulářem dostupným ke stažení na Webových stránkách a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu: United Fashion Trade Ltd., P.O.Box 123, 36021 Karlovy Vary, Česká republika. Prodávající potvrdí reklamaci do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zásilky Prodávajícímu.

V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy a je-li to možné, sepíše v přítomnosti doručovatele protokol o poškození zboží během přepravy, nechá si jej dopravcem potvrdit, a následně jej předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.

Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 14-ti dní od data obdržení zboží. Zboží musí být vráceno v původním stavu, nenošené, včetně visaček. Náklady na vrácení zboží si zákazník hradí sám. Pokud zboží přijde se známkami používání (např. ušpiněné, bez visačky) má prodávající nárok si odečíst poměrnou část kupní ceny, kterou musí vynaložit na navrácení zboží do původního stavu, nebo rozdíl v ceně (mezi původní a sníženou), za kterou jí prodávající kvůli vadě bude následně prodávat. Při vrácení zboží Kupující zašle zboží zpět na adresu: United Fashion Trade Ltd. ,P.O.Box 123, 36021 Karlovy Vary, Česká republika. Na náš email info@menny.cz nebo do zásilky kupující napíše číslo účtu, pro vrácení platby a číslo objednávky. Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu. Prodejní hodnota zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena Kupujícímu nejpozději do 15 kalendářích dnů (od převzetí na našem reklamačním oddělení - běžně do 2 pracovních dnů), na Kupujícím uvedené číslo bankovního účtu

Prodávající je povinen Kupujícího informovat o odstoupení od Smlouvy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

VII. UŽIVATELSKÝ ÚČET, TECHNICKÉ NÁROKY

 

1. Osobní údaje Kupujících uvedené během registrace uživatelského účtu do Obchodu jsou chráněny zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zpracovávány Prodávajícím výhradně pro realizaci objednávek a pro marketingové účely, dá-li k tomu Kupující souhlas. Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale odejmout povolení k jejich zpracovávání nebo požadovat jejich odstranění, jsou-li neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány porušením právních předpisů anebo jsou již zbytečné pro realizaci účelu, pro který byly získány. Kupující má rovněž právo odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení (včetně newsletteru).

 

2. Kupující s registrovaným uživatelským účtem, jsou automaticky informováni o změnách Obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu.

 

3. Registrovaný uživatelský účet je Kupující oprávněn kdykoliv zrušit prostřednictvím Webových stránek.

 

4. Technické předpoklady pro nákup prostřednictvím Obchodu a registraci uživatelského účtu jsou: (i) odpovídající hardware a (ii) přístup k internetové síti, (iii) funkční internetový prohlížeč a (iv) účet elektronické pošty.

 

5. Reklamace týkající se funkčnosti Webových stránek lze zasílat na emailovou adresu zákaznické podpory Obchodu (emailová adresa: obchod@menny.cz) nebo uplatnit na telefonním čísle: +420 777 050 744

xxxxxxx. Reklamace by měla obsahovat jméno a kontaktní údaje uživatele Webových stránek a předmět reklamace. Prodávající odstraní závady v co nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude uživatel informován e-mailem.

 

 

 

6. Kupující je srozuměn s tím, že v závislosti na nastavení internetového prohlížeče Kupujícího mohou být do počítačového systému uloženy soubory cookies, které nejsou součásti obsahu služeb poskytovaných Obchodem, a které umožňují později identifikovat Kupující přicházející na stránky Obchodu a umožnit jim jednodušší využívání Obchodu. Tyto soubory zároveň sledují pohyb Kupujících na stránkách Obchodu. Kupující mohou v libovolném okamžiku vypnout možnost ukládání cookies souborů patřičným nastavením ve svém internetovém prohlížeči.

 

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Smlouva o koupi zboží se řídí právem České Republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

2. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

 

3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.

 

Zveřejněno 28. srpna 2017

United Fashion Trade Ltd., 35a Astbury Rd., Londýn, IČO 08877821, DiČ -


Produkt přidán k porovnání